Juridische informatie

Eigendom van de website

Deze website is de eigendom van de vennootschap BONDUELLE FOOD SERVICE (hierna te noemen BONDUELLE), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 100.000 euro, met hoofdzetel te La Woestyne 59173 Renescure (Frankrijk) en administratieve zetel te Rue Nicolas Appert 59653 Villeneuve d’Ascq (Frankrijk), ingeschreven in het Handelsregister van Duinkerken onder nummer 484 968 185..

BONDUELLE heeft deze website in het leven geroepen om haar gebruikers persoonlijk te kunnen informeren. BONDUELLE en haar moedermaatschappij BONDUELLE SA bezitten alle rechten van literaire, artistieke en industriële eigendom met betrekking tot merken, tekeningen, foto's en teksten. Derhalve is het verboden deze website gedeeltelijk of geheel te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, aan te passen, te wijzigen, te incorporeren, te vertalen of op de markt te brengen, tenzij de vennootschap BONDUELLE en/of BONDUELLE SA hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven. Overtreding van deze bepaling is strafbaar als zijnde namaak van acteursregie en/of van tekeningen van merken.

Door het gebruiken van deze website geeft u aan dat u zich zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en dat u deze integraal hebt gelezen en aanvaard.

 

Inhoud en actualisatie van deze website

De inhoud van deze website kan te allen tijde en ongeacht de reden worden gewijzigd, (tijdelijk) worden verwijderd of worden geactualiseerd, waarbij de beslissing hieromtrent uitsluitend is voorbehouden aan de vennootschap BONDUELLE.

 

Links

BONDUELLE kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud of correctheid van de informatie op websites waarnaar vanuit deze website links zijn aangebracht of vanwaaruit links naar deze website zijn opgenomen. Bonduelle wijst alle aansprakelijkheid af voor de andere websites of de informatie die hierop is geplaatst.

Links naar deze website mogen uitsluitend worden aangebracht na berichtgeving hieromtrent per e-mail aan info@inspiredbybonduelle.com 

 

Verklaring van BONDUELLE over de bescherming van persoonsgegevens

Deze verklaring heeft tot doel de voorwaarden te vermelden waaronder BONDUELLE zich gehouden acht uw persoonsgegevens te beschermen, zulks overeenkomstig de wet op de informatietechnologie, gegevensbestanden en persoonlijke vrijheden (geconsolideerde wet van 6 januari 1978). De verklaring heeft tot doel uiteen te zetten welk type informatie door BONDUELLE op deze website wordt verzameld en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen. In de verklaring wordt ook vermeld wat u moet doen wanneer u niet wenst dat uw persoonsgegevens bij ons bekend worden en hoe u de door u aan ons overgedragen informatie kunt wijzigen. Deze verklaring is slechts van toepassing op de website www.bonduelle-foodservice.be. Zij is bijvoorbeeld niet van toepassing op banners, loterijen en andere vormen van publiciteit of reclame die door ons worden gesponsord of waaraan wij deelnemen via websites van derden.

 

Aanwending van persoonsgegevens

Op grond van de geldende wetgeving hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw op naam gestelde gegevens. Dit recht kunt u uitoefenen door uw verzoek per post of per e-mail te sturen naar de vennootschap Bonduelle.

Wij verzoeken u er kennis van te nemen dat wij uw persoonsgegevens kunnen overdragen in geval van een wettelijk verzoek hiertoe dan wel in verband met een rogatoire commissie, een dagvaarding of een besluit van de rechtbank.

 

Auteursrechten

Op deze website worden auteursrechten in acht genomen. Alle auteursrechten met betrekking tot beschermde objecten die op deze website worden gereproduceerd en gepubliceerd, zijn voorbehouden. Alle gebruik van deze objecten, anders dan met het oog op reproductie en kennisneming in de individuele en privésfeer, is verboden, tenzij hiervoor toestemming is verleend.

 

Credits foto's

Fotoarchief Bonduelle Food Service

 

Ontwerp van de website en realisatie

Shoot my food communication – Nieuwe Kazernelaan 2-42 – 6711JC Ede (The Netherlands) – Tel: 31 (0) 318 493132

En cliquant sur 'J'accepte', vous acceptez l'utilisation de cookies pour des raisons techniques, à des fins d’analyse statistique et de gestion du trafic Web (cookies analytiques), de partage d'informations avec les annonceurs sur d’autres sites internet, en vue de vous proposer des informations pertinentes (cookies de ciblage) et qui correspondent à vos intérêts (cookies de personnalisation).Le Groupe Bonduelle a mis à jour sa politique de confidentialité et la gestion des données de ses utilisateurs. En savoir plus.